SIS Logo

Logo proposal for SIS – Sindacato Indipendente degli Studenti, an italian student union.